2. 5. 2020

PENTA A JEJ ZLATÁ BAŇA S DOTÁCIAMI OD PPA, NEMÁ NA VÝCHODE SLOVENSKA DNA

Nedávna policajná akcia „Dobytkár“ zameraná na ťažkú korupciu ľudí prepojených na PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra, pozn. autora), priniesla okrem razie aj zatknutia zopár zvučných mien. Postupne sa začínajú niektorým zadržaným osobám aj údajne rozväzovať jazyky, preto by sme mohli očakávať vcelku zaujímavé odhalenia, týkajúce sa kšeftovania v tejto čoraz populárnejšej inštitúcii. Všetci pevne veríme, že OČTK si svoju prácu odvedú na výbornú a preskúmajú všetky informácie, ktoré im boli poskytnuté v súvislosti s fungovaním PPA v oblasti prideľovania agrodotácií alebo záhadnými kšeftami s prideľovaním poľovných revírov. Aj tejto agende sa totiž intenzívne venovali páni z OZ Prinášame nádej – Forisch, Žiaran a Nedvěd a podali k týmto skutočnostiam niekoľko trestných oznámení.

Na východe vraj nič nie je, ale kto hľadá nájde…

A práve v tom hľadaní sú mládenci z Penty naozaj veľkí machri. Nielenže dokážu postaviť na nohy stratový biznis s mäsom a všetkých presvedčiť o skvelých výsledkoch a číslach, ktoré na papieri vyzerajú naozaj úžasne, ale navyše majú dar poberať dotácie na neplatnú zmluvu. Teda v tomto v článku bude reč o jednej zmluve. Takýchto akcií môže byť samozrejme pokojne aj viac. No a navyše tie dotácie na neplatnú zmluvu poberá stále firma, ktorá previedla všetky práva spojené s týmto aktom na iný subjekt. A ten nový subjekt zas na ďalší subjekt…atď. Keďže aj naša redakcia rada pomáha, prispejeme radi týmto článkom k zverejneniu informácií, ktoré si akosi nikto doteraz nevšimol. Poďme však pekne po poriadku…

Pri návšteve komisie europoslancov v roku 2018 sa vtedajší premiér SR R. Fico nechal počuť, že „samotný nápad, že by mafia mohla mať záujem o východné Slovensko je absurdný, pretože na východe nič nie je.“

Ale, ako sa nakoniec začalo ukazovať na východe boli vo veľkej miere rozbehnuté podvody s agrodotáciami. A na podvod sa vo svojej podstate podobá aj prípad dotácie, udelenej spoločnosti MECOM GROUP (Penta), kde bol vyplatený nenávratný finančný príspevok vo výške 214 105,04 EUR na neplatnú zmluvu a navyše spoločnosť MECOM GROUP uviedla nepravdivé vyhlásenie, pretože bola v čase podpísania predmetnej zmluvy v ťažkostiach. Celá transakcia prebehla približne nasledovne.

Spoločnosť MECOM GROUP s.r.o. podpísala dňa 27.02.2015 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02653 s poskytovateľom podpory Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Na základe tejto zmluvy získala spoločnosť MECOM GROUP s.r.o. nenávratný príspevok vo výške 214 105,04 EUR. Dňa 08.07. 2015 bol k tejto zmluve uzavretý dodatok. Podľa informácií z uzavretého dodatku č.1 k Zmluve vyplýva, že spoločnosť MECOM GROUP s.r.o. nedodržala podmienky uvedené v zmluve t.j. nepožiadala o prvú platbu do termínu 30.6.2015 a preto podľa ustanovení zmluvy mala k 01.07. 2015 automaticky zaniknúť. Ďalej z informácií Centrálneho registra zmlúv vyplýva, že dodatok č.1 vstúpil do účinnosti až 8.7.2015, čo je až 7 dní po automatickom zániku zmluvy. Podpisom tohto dodatku zmluvné strany porušili jednu z hlavných podmienok – citujem: „Termín realizácie predmetu projektu podľa zmluvy je konečný a nie je možné ho meniť.“ To znamená , že zmluva automaticky zanikla 1.7.2015 a na základe jednotlivých ustanovení zmluvy nebolo možné akýmkoľvek dodatkom tento stav meniť. Na základe týchto informácií vyplýva, že spoločnosť MECOM GROUP s.r.o. čerpala nenávratný finančný príspevok neoprávnene. Navyše Dodatkom č.1 boli zmenené ČL. II. TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU ods. 1 a ČL. V. PLATBY KONEČNÉMU PRIJÍMATEĽOVI ods. 2, avšak v pôvodnom znení Zmluvy zostal nezmenený. ČL. XII. ods.2 Zmluvy: Ak konečný prijímateľ nepodá prvú žiadosť o platbu v lehote do 30.06.2015 mi­nimálne v sume 45% z celkovej výšky NFP (nenávratný finančný príspevok, pozn. autora), záväzky zo zmluvy automaticky zaniknú dňom 01.07.2015.

Právny úkon sa musí urobiť určite a zrozumiteľne, inak je neplatný

  • Dodatok upravujúci Termín realizácie vstúpil v platnosť až po automatickom zániku Zmluvy
  • Na základe uzavretého Dodatku si vzájomne odporujú jednotlivé ustanovenia Zmluvy

Pozrime sa aj na iné dotácie, ktoré napríklad poberá spoločnosť Hatima s.r.o….

Dňa 19.10.2012 bola na webovej stránke obce Trsťany zverejnená Zmluva o nájme pozemku č.: 01/2012 medzi obcou Trsťany ako prenajímateľom a spoločnosťou Hatima s.r.o., IČO: 46 541 616 ako nájomcom, ktorá bola uzatvorená dňa 05.03.2012 . Dňa 05.04.2012 bol uzatvorený Dodatok č.1 k tejto zmluve, ktorým došlo k prevodu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy na nového nájomcu – Ing. Peter Hadaš, bytom Ďurďošík 97. Tento Dodatok č.1 bol zverejnený spolu so zmluvou dňa 19.10.2012. Ďalej dňa 12.04.2013 bol uzatvorený Dodatok č.2 k tejto zmluve, ktorým došlo opäť k prevodu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy na nového nájomcu, ktorým sa stala Dominika Hadašová, bytom Ďurďošík 97. Predpokladajme, že podobnosť mien a adries nie je úplne náhodná. Dodatok č.2 bol zverejnený spolu so zmluvou dňa 12.04.2013. Z u­verejneného textu Zmluvy o nájme pozemku č.: 01/2012 a Dodatkov č.1 a č.2 nevyplýva výška nájomného a spôsob jeho platenia. Dokonca ani účel, na ktorý sa bude vyžívať predmet nájmu a samotná doba nájmu.

Podľa § 47a Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb.) – zmluva nadobudne účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, a to bez ohľadu na dátum nadobudnutia účinnosti uvedený v zmluve. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, v prípade, že sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Z uvedených informácií vyplýva, že Zmluva o nájme pozemku č.: 01/2012 bola zverejnená na webovej stránke obce Trsťany až 7 mesiacov od jej podpísania , čo je v hrubom rozpore s § 47a Občianskeho zákonníka a podľa zákona k uzavretiu tejto zmluvy nedošlo.

Podľa ďalších dokladov a informácií, najmä však z verejne dostupných zdrojov páni z OZ Prinášame nádej zistili, že od roku 2012 na základe vyššie spomenutej Zmluvy o nájme pozemku č.: 01/2012 žiadal pôvodný nájomca spoločnosť Hatima s.r.o. vyplatenie jednotnej platby na plochu v zmysle zákona č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a neskôr zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Na základe žiadostí podaných spoločnosťou Hatima s.r.o. do Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) boli opakovane vyplácané finančné prostriedky z PPA smerom k údajnému nájomcovi – Hatima s.r.o.. Tieto finančné prostriedky boli vyplatené v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky na základe neuzatvorenej – teda neexistujúcej zmluvy, navyše spoločnosť Hatima s.r.o. previedla všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na nového nájomcu – Ing. Peter Hadaš, bytom Ďurďošík 97 a následne nový nájomca Ing. Peter Hadaš ďalej dňa 12.04.2013 opätovne previedol všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na ďalšieho nájomcu – Dominika Hadašová, bytom Ďurďošík 97.

Tomuto prípadu sa budeme ešte venovať v ďalších článkoch, pretože je vedený vo viacerých rovinách a uznajte sami, že je aj nesmierne zaujímavý svojou typickou zápletkou…