Čo robíme

Riešime situácie v ktorých sa občania nevedeli dovolať pravdy.

 • Odhalovanie protispoločenskej činnosti – najmä prípadov korupcie a zneužívania verejných zdrojov
 • Poskytovanie metodickej a odbornej pomoci v boji proti korupcii a klientelizmu
 • Ochrana ľudských práv, rozvoj demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti a zvyšovanie kvality života občanov. V záujme dosiahnutia týchto cieľov bude združenie podporovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu a ich široký prístup k spravodlivosti
 • Kolektívna ochrana spotrebiteľov, podávanie žalôb podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 5), zastupovanie spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní a vstup do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka (§ 93 ods.2 O.s.p.)
 • Zastupovanie spotrebiteľa pred orgánmi štátnej správy a podávanie podaní o porušovaní práv spotrebiteľov na orgány štátnej správy
 • Príprava a vypracovávanie projektov na podporu vzdelávania v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • Nadväzovanie medzinárodných kooperácií a partnerstiev s organizáciami, ktoré majú podobné zameranie smerujúce k cieľom združenia
 • Odstraňovanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie a nerovností medzi občanmi
 • Podpora a rozvoj občianských iniciatív a aktivít pre dosahovanie vymožiteľnosti občianských práv a slobôd
 • Pomoc, podpora a poradenstvo obetiam trestných činov
 • Poskytovanie podpory pri dosahovaní vymožiteľnosti občianských práv a slobôd
 • Usporiadavanie kultúrnych podujatí súvisiacich so stanovami združenia