Stanovy občianskeho združenia

“PRINÁŠAME NÁDEJ“

Článok I

Názov a sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia: “PRINÁŠAME NÁDEJ“
 2. Sídlo občianskeho združenia: Na zlatej nohe 9, 831 01 Bratislava

Článok II

Ciele združenia

 1. Ciele občianskeho združenia sú:
  • Odhalovanie protispoločenskej činnosti – najmä prípadov korupcie a zneužívania verejných zdrojov,
  • Poskytovanie metodickej a odbornej pomoci v boji proti korupcii a klientelizmu,
  • Ochrana ľudských práv, rozvoj demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti a zvyšovanie kvality života občanov. V záujme dosiahnutia týchto cieľov bude združenie podporovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu a ich široký prístup k spravodlivosti,
  • Kolektívna ochrana spotrebiteľov, podávanie žalôb podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 5), zastupovanie spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní a vstup do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka (§ 93 ods.2 O.s.p.),
  • Zastupovanie spotrebiteľa pred orgánmi štátnej správy a podávanie podaní o porušovaní práv spotrebiteľov na orgány štátnej správy,
  • Príprava a vypracovávanie projektov na podporu vzdelávania v oblasti ochrany spotrebiteľa,
  • Nadväzovanie medzinárodných kooperácií a partnerstiev s organizáciami, ktoré majú podobné zameranie smerujúce k cieľom združenia,
  • Odstraňovanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie a nerovností medzi občanmi,
  • Podpora a rozvoj občianských iniciatív a aktivít pre dosahovanie vymožiteľnosti občianských práv a slobôd,
  • Pomoc, podpora a poradenstvo obetiam trestných činov,
  • Poskytovanie podpory pri dosahovaní vymožiteľnosti občianských práv a slobôd,
  • Usporiadavanie kultúrnych podujatí,
 2. Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetých cieľov združenia.

Článok III

Členstvo

 1. Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov veku a aj právnické osoby.
 2. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia, alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
 3. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
 4. Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na újmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
 5. Členstvo vzniká uhradením členskeho príspevku a súčasne schválením žiadosti člena predsedníctvom. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
 6. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: zúčastňovať sa a podielať sa na aktivitách občianskeho združenia, navrhovať, voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia.
 7. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok, dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté predsedníctvom, s ktorými boli oboznámení, aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní jeho cieľov.
 8. Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím predsedníctva o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

Článok IV

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú Predsedníctvo.

Článok V

Predsedníctvo

 1. Štatutárnym orgánom združenia je Predsedníctvo.
 2. Členovia Predsedníctva:
  •  Predseda 
  • Vlastník ochrannej známky “PRINÁŠAME NÁDEJ“
 3. Predsedu zvolí členovia prípravného výboru a Vlastník ochrannej známky “PRINÁŠAME NÁDEJ“
 4. Štatutárny orgán zastupuje združenie navonok, koná v mene združenia a reprezentuje združenie.
 5. Na právne účinné konanie je vždy potrebný súhlasný prejav vôle Predsedníctva.
 6. Predsedsedníctvo:
  • Schvaľuje Stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  • Rozhoduje o vylúčení člena,
  • Schvaľuje koncepciu programu a činnosti združeni,
  • Schvaľuje rozpočet a plán činnosti,
  • Schvaľuje prijímanie nových členov združenia,
  • Schvaľuje plnenie ďalších úloh, ktoré vyplynú z potrieb združenia,
  • Rozhoduje o zániku združenia jeho zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením,
  • Predkladá návrh rozpočtu a plán činnosti,
  • Podáva správy o činnosti združenia,
  • Podáva návrh na vylúčenie členov,
  • Rozhoduje o zmenách v rozpočte, mzdách a odmenách.
 7. Predsedníctvo je povinné zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré majú dôverný charakter v zmysle platných právnych predpisov.

Článok VI

Zásady hospodárenia

 1. Príjmy združenia sú:
  • Príjmy z členských príspevkov,
  • Príjmy z podporných fondov a nadácií,
  • Príjmy z darov právnických a fyzických osôb,
  • Príjmy z činností súvisiacich s napĺňaním cieľov združenia,
  • Iné príjmy,
 2. Výdavky združenia sú:
  • Výdavky spojené s činnosťou združenia,
  • Správne výdavky,
  • Iné výdavky v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.
 3. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu združenia, ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky za príslušný kalendárny rok.
 4. Dar poskytnutý združeniu na konkrétny účel môže združenie použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom darcu.
 5. Združenie vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 6. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianského združenia a na jeho ďalší rozvoj.
 7. Hospodárenie občianského združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok VII

Zánik združenia

 1. Združenie zanikne:
  • Rozhodnutím predsedníctva o dobrovoľnom rozpustení,
  • Zlúčením s iným združením,
  • Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 2. Ak dochádza k zániku združenia rozhodnutím predsedníctva o dobrovoľnom rozpustení združenia, alebo zlúčením s iným združením vymenuje predseda likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie združenia. V prípade ak dôjde k zániku združenia právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení vymenuje likvidátora ministerstvo. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 08.11.2018.