23. 9. 2021

Otvorený list

Vážený pán Fila,

týmto otvoreným listom si dovolím ešte raz reagovať na článok uverejnený v Denníku N dňa 16.05.2021 s náz­vom:

„NAKA nezistila nič podozrivé pri budove, pre ktorú mala skončiť Kolíková. Za kauzou je exsiskár“

a na Vaše listy zo dňa 04. júna 2021 a 15. júla 2021, ktorými ste odpovedal na moju „Žiadosť o uverejnenie odpovede“ na vyššie uvedený článok.

Chcem Vás upozorniť, že uverejnením mojej odpovede v Denníku N, tak ako mi toto právo dáva tlačový zákon, by ste predišli zbytočnému vzájomnému posielaniu si listov a mohli ste aspoň raz v roku v Denníku N dodržať ustanovenia zákona a zásady žurnalistickej etiky, keďže sa novinárskou etikou vo svojom dopisu tak oháňate.

To isté platí aj o Vašom upozornení na doplnení textu uvedeného článku jednou vetou na piatej strane tohto desať stranového článku, ktorú ste aj v prílohe Vášho dopisu vyznačil: „Forisch po publikovaní textu zaslal mail, v ktorom zdôraznil, že nemá nič spoločné s tým, že kauza budovy ohrozila Kolíkovú. V trestnom oznámení poukazoval na Pentu.“

Naopak v článku stále hľadám Vaše predošlé konštatovania, že boli uvedené informácie o mojej angažovanosti napríklad v trestných veciach Kočnera a Bašternáka – prosím Vás o ich vyznačenie v článku „reportérky“ Márie Benedikovičovej, tak ako ste vyznačil doplnenie článku v predošlom liste.

S údivom som čítal Váš list zo dňa 04. júna 2021, kde mi na jednej strane píšete, že Vám záleží na úplnom a objektívnom informovaní Vašich čitateľov a niektoré zo skutočností, ktoré som uviedol vo svojej žiadosti boli uvedené aj v článku (NEBOLI), tak na druhej strane ste konštatoval, že moja žiadosť „nespĺňa viacero z formálnych náležitostí určených § 8, ods. 3) tlačového zákona“, a preto nemôžete moju odpoveď uverejniť a záverom uvádzate hoax, že článok obsahuje všetky informácie o mojom pôsobení, ktoré boli relevantné v kontexte daného článku a na uverejnenie odpovede teda nevidíte ani vecný dôvod.

Dovoľujem si skonštatovať, že daný článok bol zo strany „reportérky“ Márie Benedikovičovej napísaný tendenčne, bez toho, aby som dostal priestor niečo vysvetliť, čím bol porušený Etický kódex novinára, ktorého časti Vám musím pripomenúť:

II. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁCE NOVINÁRA

  1. Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
  2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

III. NOVINÁR A VEREJNOSŤ

  1. Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
  2. Novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé. Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí.

    Pretože vo Vašich listoch tvrdíte, že Vám záleží na úplnom a objektívnom informovaní Vašich čitateľov a pretože reportérka Denníka N Mária Benedikovičová pri príprave a publikovaní článku v Denníku N dňa 16.05.2021 s názvom „NAKA nezistila nič podozrivé pri budove, pre ktorú mala skončiť Kolíková. Za kauzou je exsiskár“ postupovala v hrubom rozporu so zákonom a zásadami žurnalistickej etiky – neobjektívne informovala o činnosti môjho o.z. Prinášame nádej a o podanom trestnom oznámení,

Vás opätovne žiadam o

zverejnenie odpovede na článok publikovaný v Denníku N dňa 16.05.2021 s názvom „NAKA nezistila nič podozrivé pri budove, pre ktorú mala skončiť Kolíková. Za kauzou je exsiskár“

v následujúcom znení:

Spájanie kauzy okolo ministerky Kolíkovej s mojou osobou a mojim občianskym združením PRINÁŠAME NÁDEJ, tak ako to bolo prezentované reportérkou Máriou Benedikovičovou je hrubým zavádzaním čitateľov a poškodzovaním nášho dobrého mena. V trestnom oznámení, ktoré sme podali išlo okrem nejasností o tom, kto a od kedy je skutočným vlastníkom areálu Výskumného ústavu zváračského a či teda bola zákonne poskytnutá nenávratná dotácia vo výške 246.786,– EUR v auguste 2018 od Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Ale hlavný zmysel nášho podania bol v tom, či nedošlo k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku zo strany ministra spravodlivosti Gábora Gála, keď podpísal zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a vôbec pritom netušil, kto bol konečným užívateľom výhod v spoločnosti Račianská – Reality a v zmluvne sa pritom zaviazal, že minimálna kúpna cena nehnuteľností, v ktorých dnes sídli Ministerstvo spravodlivosti SR bude 21.844.322,– EUR, pričom hodnota budov v majetku spoločnosti Račianská – Reality, a.s. určená znaleckým posudkom bola len 5.222.984,–EUR. Rozdiel v cene je teda viac ako 16.000.000,– EUR, čo je viac ako 300% navýšenie hodnoty budov stanovených znaleckým posudkom v prospech súčasných majiteľov spoločnosti Račianská – Reality, a.s.! https://www.prinasamenadej.sk/post/show/95

V článku taktiež reportérka spomína iba akúsi diskreditačnú kampaň a zabudla napísať informácie, že stojím aj za jednou z najväčších káuz minulej vlády a to kauzy podvodov s DPH pri prevodoch bytov vo Five star rezidence a Bonaparte, za ktorou stál Ladislav Bašternák a Marián Kočner. Tieto kauzy som s kolegami priniesol ja, zabezpečil som všetky dôkazy a pripravil aj všetky trestné oznámenia vrátanie mapy prevodov jednotlivých bytov. Všetky zistenia a mnou získané dokumenty boli prezentované na tlačových besedách poslancami NR SR Rajtárom, Lipšicom aj Matovičom, ktorí tieto kauzy poskytli aj Vašim novinám. Takže všetky informácie, s ktorými ste vy novinári v týchto kauzách pracovali, pochádzali z mojich rúk.

Taktiež naše o.z. PRINÁŠAME NÁDEJ stálo za odhalením výskytu smrteľnej baktérie listéria v závode MECOM GROUP patriacej HAŠČÁKOVEJ Pente, ktorá po medializácii musela niekoľkokrát vykonať hygienické opatrenia na ochranu zdravia zákazníkov. Tiež sme stáli za kauzou odhalenia falšovania bankových výpisov, ktoré boli použité jednou zo spoločností Penty ako dôkazy v konkurznom konaní v mojom spore o fabriku MECOM. 

Intenzívne sa venujeme kauze Prešovského zdravotníctva, kde spoločnosť Svet zdravia za minimálnu investíciu získala majetok Prešovského samosprávneho kraja vo výške 21 miliónov euro a súčasne analyzujeme aj ostatné prenájmy a predaje nemocníc do rúk Penty.

Podali sme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a spolupáchateľov – Jaroslava Haščáka, Mareka Dospivu, členov predstavenstva spoločností MIRAKL, a.s. a RAKLIM, a.s. pre podozrenie zo Skrátenie dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona, trestný čin Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 Trestného zákona a trestný čin Podvodu podľa § 221 Trestného zákona. https://www.prinasamenadej.sk/post/show/173

Ďalej sa aktívne venujeme aj kauze hotela Carlton, v ktorej sa nakoniec na základe policajného vyšetrovania ukazuje pravda, a to, že advokátska kancelária SKLEGAL vypracovala na pokyn spolumajiteľov spoločnosti ESET Maroša Grunda a Rudolfa Hrubého návrh na zmenu konateľov s vedomosťou, že väčšinovým spoluvlastníkom hotela Carlton bol Mgr. Erik Mikurčík, čo nedávno potvrdil svojim rozhodnutím aj Najvyšší súd SR.

Kreatívny prístup osôb Rudolfa Hrubého a Maroša Grunda v spojení s právnickou spoľahlivosťou advokátskej kancelárie SKLEGAL zaručil zapísanie novovymenovaných konateľov hotela CARLTON aj napriek neplatným právnym úkonom a umožnil tak nezákonné trestné stíhanie Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej – prvá obžaloba z rúk bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý je dnes väzobne stíhaný pre trestné činy spáchané organizovanou zločineckou skupinou a pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Ďakujem, že pomáhate slovenským stredoškolákom učebnými materiály vzdelávať sa v téme konšpirácií a zoznámiť sa s kritickým myslením a ako konateľ mienkotvorného denníka podporujete slobodu slova, spravodlivosť, slušnosť a nestrannú, vyváženú a objektívnu žurnalistiku!