19. 2. 2021

MIRAKL - krátenie dane

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej podali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z nezákonného konania vysokých manažérov – členov predstavenstva materských spoločností lekární Dr. Max – spoločností MIRAKL, a.s. a RAKLIM, a.s.. V prípade, sú podozrivý aj ďalší spolupáchatelia – Jaroslav Haščák, Marek Dospiva, Ing. Wolda Grant (Deloitte audit s.r.o.) a ďalšie osoby z radov spolupracujúcich znaleckých organizácií, právnických a audítorských spoločností. Z dôvodu, že spôsob konania jednotlivých osôb a následné maskovanie si vyžadovalo súčinnosť viacerých hierarchicky zoskupených osôb je podozrenie, že vyššie uvedené osoby konali v rámci organizovanej skupiny, ktorá sa dopustila trestných činov – skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, podvodu, úverového podvodu, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, skrátenia dane a poistného, nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu, neoznámenie trestného činu a neprekazenie trestného činu.

Investičná skupina Penta začala v rokoch 2004 – 2005 budovať sieť lekární Dr. Max v Slovenskej republike. Jednotlivé lekárne Dr. Max právne vystupujú ako samostatné spoločnosti s ručením obmedzeným a na Slovensku ich spravuje materská spoločnosť MIRAKL, a. s., ktorú cez cyperskú schránku a niekoľko ďalších spoločností vlastní – PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED so sídlom na ostrovčeku Jersey a konečnými užívateľmi výhod sú fyzické osoby Jaroslav Haščák a Marek Dospiva.

Spoločnosť MIRAKL, a.s. v septembri 2013 založila svoju dcérsku spoločnosť RAKLIM, a.s., ktorej základné imanie bolo 25.000,– EUR a predstavenstvo spoločnosti bolo zvolené v zhodnom zložení ako v materskej spoločnosti MIRAKL, a.s. – Ing. Marián Hodák, Ing. Sína Niku, Mgr. Tomáš Slechan. Koncom decembra 2014 schválilo valné zhromaždenie spoločnosti MIRAKL, a.s. rozhodnutie o nepeňažnom vklade do spoločnosti RAKLIM, a.s., ktorý bol tvorený obchodnými podielmi v hodnote 40.014.000,– EUR, o čom svedčí aj notárska zápisnica. Týmto nepeňažným vkladom sa navýšilo základné imanie spoločnosti RAKLIM, a.s. z 25.000,– EUR na 38.025.000,– EUR a 2.014.000,– EUR bolo zaúčtovaných ako emisné ážio. Nepeňažným vkladom charakterizuje Obchodný zákonník ako peniazmi oceniteľný majetok, ktorý akcionár vkladá do spoločnosti, a tak sa ním podieľa na výsledku podnikania. Nepeňažný vklad teda predstavuje iné peniazmi oceniteľné hodnoty a jeho hodnota sa určuje znaleckým posudkom. Takýto znalecký posudok musí obsahovať – opis nepeňažného vkladu, spôsob ocenenia nepeňažné vkladu a údaj o tom, či hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote vkladu akcionára do základného imania – čiže, či hodnota nepeňažného vkladu akcionára určená znaleckým posudkom je dostatočná na splatenie jeho záväzku za upísaný nesplatený vklad. Vkladateľ má povinnosť správcovi vkladu odovzdať písomné vyhlásenie ešte pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Vklad sa považuje za splatený momentom odovzdania predmetného vyhlásenia správcovi vkladu. Pre spoločnosti zo skupiny Penta vypracováva väčšinu znaleckých posudkov ocenení majetku znalecká organizácia SK ACTIVE (názov spoločnosti pri jej založení bol PENTA ACTIVE).

Podľa dokladov uložených v registri účtovných závierok – účtovná závierka a výročná správa spoločnosti MIRAKL, a.s. za rok 2014 – mala spoločnosť MIRAKL, a.s. vo svojom portfóliu 252 spoločností z toho sa 27 spoločností zlúčilo do materskej spoločnosti a 174 dcérskych spoločností prevádzkovalo lekáreň. Podľa predmetnej účtovnej závierky spoločnosti MIRAKL, a.s. za rok 2014 boli obchodné podiely v dcérskych spoločnostiach zaúčtované v hodnote 10.634.234,– EUR a následným vložením do spoločnosti RAKLIM, a.s. ich hodnota vzrástla na 40.014.000 EUR – teda vkladom do dcérskej spoločnosti sa hodnota vkladaného majetku narástla o takmer 400%. V účtovníctve spoločnosti MIRAKL, a.s. sa táto transakcia odrazila ako obstarávaný dlhodobý finančný majetok a vzniklý rozdiel z ocenenia nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti vo výške 30.122.702,– EUR vykázala spoločnosť MIRAKL, a.s. ako ostatné výnosy z finančnej činnosti a tieto výnosy nepodliehajú zdaneniu. Podľa výročnej správy bol zisk spoločnosti MIRAKL, a.s. vo výške 29.492.259,– EUR „zarobený“ ako Ostatné výnosy z finančnej činnosti vyplatený jedinému akcionárovi – spoločnosti PHARMAX HOLDINGS LIMITED, so sídlom v Cyperskej republike – prevodom na účet. Obdobne postupovala spoločnosť MIRAKL, a.s. aj v roku 2012 kedy vykázala rozdiel z ocenenia nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti vo výške 7.352.695,– euro. Vo výročnej správe za rok 2012 nie je tejto významnej transakcii venovaná žiadna pozornosť a v roku 2013 je v poznámkach k účtovnej závierke uvedené: „Rozdiel z ocenenia nepeňažného vkladu súvisí so splatením upísaného vkladu v spoločnosti Salstrona Holding Limited vkladom nehmotného majetku – ochrannej známky Dr. Max.“

Spoločnosti v skupine Penta často používajú v ovládaných spoločnostiach precenenie majetku daných spoločností z dôvodu „optimalizácie daní“ – teda vyvedení finančných prostriedkov do daňových rajov bez ich zdanení. V tomto prípade je podozrenie na skrátenie dane spoločnosti MIRAKL, a.s. vo výške najmenej 7.650.000,– EUR. Súčasne mohlo dôjsť ku spáchaniu trestného činu nepravdivého znaleckého posudku, pokračovacieho trestného činu podvodu a súbežného pokračovacieho trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

Súčasne upozorňujeme, že všetky spoločnosti lekárenského holdingu PHARMAX HOLDINGS LIMITED spravujúceho lekárne Dr. Max boli v roku 2019 kompletne založené (pohľadávky, hnuteľné a nehnuteľné veci, obchodné podiely) za úver a to až do výšky 738.000.000,– EUR v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a na základe podozrení z nadhodnotenia majetku vedeného v účtovníctvach spoločností spadajúcich do skupiny PHARMAX HOLDINGS LIMITED vzniká podozrenie, že osoby konajúce za jednotlivé spoločnosti lekárenskej skupiny sa mohli dopustiť aj trestného činu úverového podvodu.