7. 9. 2020

Další tunel Lopatku vo zváračskom ústave demaskuje financovanie jeho luxusných nehnuteľnosti

Bývalý vysoký manažér nemocníc Penty Ľuboš Lopatka spolu s ďalším bývalým penťákom Vladimírom Brodňanom prenajali priestory v „Zváračáku“ Ministerstvu spravodlivosti SR a porušili pri tom zákon !!!

Gábor Gál ako minister spravodlivosti podpísal zmluvu na prenájom priestorov pre ministerstvo v „Zváračáku“ a vôbec pritom netušil kto je konečným užívateľom výhod v spoločnosti Račianská – Reality a aj tak jej pomohol zarobiť 16.000.000 EUR !!! Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej – Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd dnes podali trestné oznámenie pre podozrenie z viacerých trestných činov, ktorých sa dopustili Luboš Lopatka, Vladimír Brodňan a ďalej Ján Sabol a minister spravodlivosti Mgr. Gábor Gál pri prenájme budov Výskumného ústavu zváračského.

Od roku 2014 ovláda majetok Výskumného ústavu zváračského Vladimír Brodňan, ktorý predtým pracoval ako investičný riaditeľ v Pente. Okrem iného pôsobil aj v spoločnostiach Penty, ktoré sa podieľali napríklad na privatizácii Paroplynového cyklu Bratislava známej aj s nahrávok Gorila. V dôsledku tejto „Gorilej“ privatizácie ešte musela minulý rok spoločnosť Bratislavská teplárenská zaplatiť Pente 30 miliónov euro. Spoločnosť Vladimíra Brodňana Fundamental Solutions Holding, cez ktorú ovláda majetok Výskumného ústavu zváračského bola pôvodne registrovaná na adrese Križkova 9, kde mal v tej dobe trvalý pobyt uvedený aj spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák. Vladimír Brodňan má dnes trvalý pobyt v uzatvorenom areály Na Holom vrchu v Záhorskej Bystrici a jeho susedmi sú okrem bratov Haščákovcov aj ostatný spoluvlastníci Penty. Vladimír Brodňan teda nie je obyčajný podnikateľ a manažér, je to človek, v ktorého má Jaroslav Haščák obrovskú dôveru.

V decembri 2017 založil Výskumný ústav zváračský ako jediný akcionár spoločnosť Račianská – Reality, a.s. a vložil do nej nehnuteľný majetok ako nepeňažný vklad. Hodnota nepeňažného vkladu sa podľa Obchodného zákonníku určuje znaleckým posudkom a vkladateľ má povinnosť správcovi vkladu odovzdať písomné vyhlásenie o vkladu ešte pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Samotné vlastnícke právo k nehnuteľnosti spoločnosť nadobudne až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa, ktoré je štatutárny orgán spoločnosti povinný podať do 15 dní od vzniku spoločnosti. Podľa údajov zapísaných na liste vlastníctva bolo vyhlásením vkladateľa V-652/2018 vykonané až dňa 14.08.2018 a na základe tohto vyhlásenia nadobudla spoločnosť Račianska – Reality, a.s. vkladané nehnuteľnosti. Naopak podľa účtovnej závierky za rok 2017 už bol majetok vedený v účtovníctve spoločnosti, čo budí podozrenie, že si Ing. Libor Briška a Ing. Vladimír Brodňan nesplnili svoje zákonné povinnosti včas.

Hodnota budov vložených do majetku spoločnosti Račianská – Reality, a.s. je vo výške 5.383.592,– EUR a podľa zákona jeho hodnota mala byť určená znaleckým posudkom – teda hodnota tohto majetku by mal byť hodnotou reálnou. Následne v roku 2019 bola medzi spoločnosťou Račianská – Reality, a.s. a Ministerstvom spravodlivosti SR dohodnutá výška budúcej kúpnej ceny budov z majetku spoločnosti Račianská – Reality, a.s. v hodnote 21.844.322,– EUR, pričom hodnota budov sa v majetku spoločnosti Račianská – Reality, a.s. nijako nezmenila. Rozdiel v cene za predmetné budovy určenej znaleckým posudkom a predajnej cene pre Ministerstvo spravodlivosti je teda 16.460.730,– EUR, čo je viac ako 300% navýšenie ceny. Zo zmlúv a dodatkov uzatvorených medzi spoločnosťou Račianská – Reality, a.s. a Ministerstvom spravodlivosti SR nevyplýva akým spôsobom a na akom základe bola určená tak vysoká budúca kúpna cena. Pre uvedené skutočnosti je dôvodné podozrenie, že pri dohode o budúcej kúpnej cene došlo k jej niekoľko násobnému nadhodnoteniu v prospech predávajúceho a to minimálne o 16.460.730,– EUR. Z uvedených skutočností vyplýva, že minister spravodlivosti SR Mgr. Gábor Gál pri podpisu Nájomnej zmluvy a dohody o výške budúcej kúpnej ceny si dôsledne neplnil svoje právomoci a postupoval proti záujmom Slovenskej republiky, keď dohodu o budúcej cene uzatvoril v jej neprospech, čím mohol spôsobiť škodu Slovenskej republike minimálne vo výške 16.460.730,– EUR. Súčasne ako je „dobrým zvykom“ v spoločnostiach riadených Penta manažérmi nie je ešte podané daňové priznanie za rok 2019, preto nie je možné identifikovať ako boli použité finančné prostriedky z úveru v Tatra banke vo výške 15.122.500,– EUR, ktorý bol spoločnosti Račianská – Reality, a.s poskytnutý ihneď po podpisu Nájomnej zmluvy a dohode o budúcej kúpnej cene.

Súčasne pri uzatváraní Nájomnej zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR musela byť spoločnosť Račianská – Reality, a.s. podľa zákona zapísaná do Registra partnerov verejného sektora. Tento zápis vykonala oprávnená osoba – spoločnosť COMALEX Consult, a podľa verifikačného dokumentu uloženého v registri partnerov verejného sektora boli koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora Račianská – Reality, a.s. ku dňu 05.06.2019 uvedený Ing. Vladimír Brodňan a JUDr. Ján Sabol. Lenže jediným akcionárom spoločnosti Račianská – Reality, a.s. je od jej založenia do súčasnosti Výskumný ústav zváračský (ďalej len VÚZ) a podľa verifikačného dokumentu uloženého v registry partnerov verejného sektora bol konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora VÚZ ku dňu podpisu Nájomnej zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti – iba Ing. Vladimír Brodňan, čo je v rozpore s údaji uvedenými v registri o spoločnosti Račianská – Reality, a.s.. Pri podpisu Nájomnej zmluvy medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a spoločnosťou Račianská – Reality, a.s. teda nebolo možné podľa údajov zapísaných v registry partnerov verejného sektora jednoznačne určiť kto je konečným užívateľom výhod spoločnosti Račianská – Reality, a.s.. Preto vzniká podozrenie, že zodpovedné osoby nepostupovali podľa jednotlivých ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a minister spravodlivosti Gábor Gál tieto nezrovnalosti zámerne prehľadal.** Konanie ministra spravodlivosti SR Mgr. Gábora Gála je o to závažnejšie, pretože práve Ministerstvo spravodlivosti SR je správcom a prevádzkovateľom registra partnerov verejného sektora a Ministerstvo spravodlivosti SR, za ktoré konal Mgr. Gábor Gál si podľa zákona malo samo overiť údaje zapísané v registru. Takéto konanie samotného ministra spravodlivosti SR dopĺňa obraz v akom úpadku sa nachádzalo Ministerstvo spravodlivosti SR, čo dokazuje aj obvinenie zo závažnej trestnej činnosti jeho bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej.**

Výskumný ústav zváračský v auguste 2018 podpísal s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja zmluva o poskytnutí prostriedkov vo výške 246.786,– EUR na riešenie projektu pod názvom „Výskum aplikácií trecieho zvárania s premiešaním na vysokopevné ocele a ľahké konštrukčné materiály v automotive a energetike“. Na tom by nebolo vôbec nič špatného, lebo na rozdiel od iných príjemcov podpory na vedu a výskum mohli byť finančné prostriedky opravdu využité na poskytovaný účel. Problém VÚZ je opäť v zápise do Registra partnerov verejného sektora. Podľa verifikačného dokumentu uloženého v registri bol konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora VÚZ ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí prostriedkov (august 2018) uvedený iba Vladimír Brodňan. Avšak vo februáru 2018 prišiel do VÚZ k Vladimíru Brodňanovi pracovať ďalší bývalý vysoký manažér Penty Luboš Lopatka, ktorý ihneď po svojom nástupe poskytol rozhovor pre Denník N, v ktorom bolo uvedené: „……Z Penty odišiel vlani na jar nečakane, po spore s medzinárodným šéfom zdravotníckej divízie Penty Attilom Véghom, a po čase prijal ponuku Jána Sabola robiť pre Výskumný ústav zváračský, keď odmietol aj finančne a statusovo lukratívnejšie ponuky“.… “Medzi vlastníkmi VÚZ sú bývalý manažér Penty Vladimír Brodňan či Ján Sabol. Kto vás najal? Oslovil ma pán Sabol, pána Brodňana som dovtedy nepoznal, nakoniec išlo, samozrejme, o spoločné rozhodnutie všetkých.“

Luboš Lopatka teda vykonaným verejným vyhlásením potvrdil, že Ján Sabol mal minimálne od februára 2018 – teda už pol roka pred podpisom uvedenej zmluvy – neoblomný vplyv na spoločnosť Výskumný ústav zváračský a vystupoval ako jej spolumajiteľ. Súčasne tento stav potvrdzuje aj zápis z valného zhromaždenia VÚZ, ktoré sa konalo v decembri 2018 a v ktorom je uvedené, že riadnymi členmi VÚZ boli právnické osoby, ktoré pravidelne prispievali k splneniu spoločných cieľov združenia a to spoločnosť Fundamental Solutions Holding, s hlasovacích právy vo výške 56,50%, za ktorou stál Vladimír Brodňan a spoločnosť AZC, a.s., s hlasovacích právy vo výške 43,50%, za ktorou stál Ján Sabol. Teda vo verifikačnom dokumentu partnera verejného sektora VÚZ boli v auguste 2018 podla všetkého uvedené nepravdivé údaje a jednotlivé osoby Vladimír Brodňan, Ján Sabol a Luboš Lopatka museli mať o tomto stave vedomosť, preto vzniká podozrenie svojím konaním jednotlivé zodpovedné osoby skresľovali údaje obchodnej evidencie a dopustili sa subvenčného podvodu. Dnes už Ministerstvo spravodlivosti využíva budovy v areálu VÚZ prenajaté od spoločnosti Račianska – Reality, a.s., ktorej stále šéfuje bývalý vysoký manažér Penty Ľuboš Lopatka a „konečným užívateľov výhod“ je sused a blízky spolupracovník Slava Haščáka – Vladimír Brodňan. Obchodom s Ministerstvom spravodlivosti zarobili tieto biele kone zo štátnych peňazí okolo 16.000.000 euro. V súčasnosti Ľuboš Lopatka šéfuje aj štátnej spoločnosti MH Manažment a rozhoduje tak o majetku štátu, ktorý mu ešte zostal. Lopatka dosadzuje do štátnych spoločností , o ktoré môže mať Penta záujem osvedčených manažérov z Penty, preto sme presvedčený, že minister Sulík vymenovaním Ľuboša Lopatku na túto funkciu doslovne urobil kozla záhradníkom a výhody z práce Ľuboša Lopatku pocítia hlavne v Digital parku, čo potvrdzuje jeho doterajšia práca pre túto skupinu.

Minister Gábor Gál si údajne vybral priestory v areálu VÚZ po odmietnutí priamych ponúk od skupín J&T a Penta, podľa jeho slov – pre ich "nie najlepšiu povesť“. Prepojenie osôb Lopatku a Brodňana na Pentu dáva tušiť, že štát naletel a Penta niekoľkonásobne zarobí. To však nie je jediným negatívom na tomto obchode. Druhým je zistenie, že zápisy v registri partnerov verejného sektora neodrážajú skutočnosť a v pozadí zapísaných spoločností nakoniec stojí ďalšie osoby a najväčším problémom je však bezpečnostné riziko, na ktoré upozornil už sám bývalý minister Gál, keď odmietol priamu ponuku Penty na prenájom priestorov pre jeho ministerstvo, pretože Penta má so štátom a nielen s ním mnoho súdnych sporov v hodnote stá miliónov euro a dnes drží v rukách nástroj na možné vydieranie Ministerstva spravodlivosti, ktoré sídli v „jej“ budove….