16. 2. 2023

AKO JE TO S MOBILIZÁCIOU?

Ako je to s tou prípravou na mobilizáciu, ktorú MO SR a ostatné hovoriace hlavy neustále vyvracajú…

V zásade sa cvičí a precizuje koordinácia pre mobilizovanie OSSR, povinnosti vyplyvajuce z členstva NATO – povinnosti hostiteľskej krajiny a opatrenia HOSPODÁRSKEJ mobilizácie (údajne na prežitie obyvateľstva).

Inými slovami, to odopretie podávané na okresný úrad skutočne ľahko obídu, pretože planktón na front nepôjde. Bude tvoriť logistiku vojnovej mašinérie.

A tá, ako vieme a vidíme na UA je legitímnym vojenským cieľom RF (sklady, opravárenské závody techniky, železnice, energetika…). A z nižšie uvádzaných dokumentov je zrejmé, že NATO a opatrenia z členstva v ňom nie je čisto vojenská záležitosť ale významne ovplyvňuje aj činnosť štátnych orgánov (aj samosprávy) a to aj v čase mieru…

Na druhej strane, tieto kroky sú pochopiteľné a v zásade aj správne (bohužiaľ len na nesprávnej strane dejín) , mobilizácia v RF mala evidentne nedostatky a NATO sa im chce vyhnúť a učí sa z cudzích chýb…

Informácia zo 158. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2023 https://rokovania.gov.sk/…rial/28076/1

Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 809, ktorým s materiálom „Plán prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na úseku obrany štátu na roky 2023 – 2024“ súhlasila.

ide o tento materiál: https://www.slov-lex.sk/…/LP-2022-836

z vlastného materiálu ďalej citujem:

str.2 – ods.2: Skvalitňovanie riadenia obrany štátu sa podľa Obrannej stratégie SR (2021) realizuje, okrem iného, prostredníctvom „prípravy orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy na riadenie a plnenie úloh obrany štátu“. Bod 34 Obrannej stratégie SR (2021) uvádza, že „Táto príprava bude zameraná na fungovanie systému obrany štátu, zabezpečovanie podpory obrany štátu vrátane podpory poskytovanej zahraničným ozbrojeným silám na území SR a na zabezpečenie výkonných prvkov systému obrany štátu a potrieb na prežitie obyvateľstva prostredníctvom opatrení hospodárskej mobilizácie.“ Opatrenia v oblasti prípravy príslušných orgánov na úseku obrany štátu, vrátane spracovania plánu prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na úseku obrany štátu predkladaného na rokovanie vlády SR, predpokladá aj Koncepcia rozvoja systému obrany štátu (2018).

str.2 – ods.8 1 Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“) v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi vypracovalo a pravidelne aktualizuje Národný systém reakcie na krízové situácie (ďalej len „NSRKS“), 1) predstavujúci komplexný súbor nástrojov a mechanizmov, ktorých použitie vytvára predpoklady zvýšenia úrovne pripravenosti SR reagovať na bezpečnostné hrozby a ich riziká, predchádzať a riešiť krízové situácie vojenského i nevojenského charakteru a odstraňovať ich následky. NSRKS je plne harmonizovaný so systémom reakcie NATO na krízové situácie (ďalej len „NCRS“), ktorého opatrenia bývajú niekoľkokrát do roka vyhlasované najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe (SACEUR) v rámci cvičení NATO na realizáciu členským štátom NATO s cieľom preverovať ich pripravenosť. Keďže v podmienkach SR je NCRS implementovaný vypracovaním NSRKS, gestori jednotlivých opatrení NSRKS (určené štátne orgány) bývajú do týchto cvičení NATO zapájaní. 1 ) Uznesenie vlády SR č. 38 z 23. januára 2019 k Národnému systému reakcie na krízové situácie, uznesenie vlády SR č. 106 z 5. marca 2020 k Doplnku k Národnému systému reakcie na krízové situácie, uznesenie vlády SR č. 776 zo 14. decembra 2021 k Doplnku č. 2 k Národnému systému reakcie na krízové situácie.

str.3 ods.10 (v zásade je tam napísané, že miesto cvičenia sa reálne vykonávajú kroky v súvislosti s UA a teda priamo priznané spolupôsobenie NATO v konflikte a využívanie orgánov SR pre ciele NATO).

Cvičenie CMX 2022 plánované na február až marec 2022 (zahrnuté aj v pláne prípravy štátnych orgánov na úseku obrany štátu na roky 2022 – 2023) bolo napokon kvôli vojenskej agresii Ruskej federácie voči Ukrajine zrušené. Precvičenie vykonávania konzultácií a kolektívneho prijímania rozhodnutí v záujme dosiahnutia aliančnej pripravenosti spoločne reagovať na krízové situácie a schopnosti SR plniť opatrenia NCRS/NSRKS bolo nahradené reálnym plnením úloh na národnej a medzinárodnej úrovni súvisiacich s vývojom situácie na Ukrajine. Súčasťou plnenia úloh v rámci spoločného úsilia so spojencami v NATO vo väzbe na vývoj situácie na Ukrajine bola a je aj reakcia viacerých štátnych orgánov na vyhlásené opatrenia NCRS, ktoré sú v ich gestorskej pôsobnosti. str. 3– ods.12 Viaceré ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie štátne orgány boli prostredníctvom reakcie na vyhlásené opatrenia NCRS/NSRKS v priebehu roka zapojené do reakcie na vývoj situácie na Ukrajine a cvičení NATO ako BRILLIANT JUMP 22-I; BRILLIANT JUMP 22-II a STEADFAST JUPITER 22. Dotknuté štátne orgány reagovali a plnili súvisiace úlohy str.4 – ods. 15 Seminár v roku 2022 s názvom „Plánovanie obrany štátu“ sa v súlade s plánom prípravy štátnych orgánov na úseku obrany štátu na roky 2022 – 2023 uskutočnil 28. apríla 2022, pričom bol organizovaný MO SR v nadväznosti na novelu zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR účinnú od 1. februára 2020. Seminár bol venovaný obsahu Smernice vlády SR o plánovaní obrany štátu (ďalej len „smernica“), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 66 z 26. januára 2022. Nakoľko smernica komplexne upravuje podrobnosti o plánovaní obrany štátu (vrátane podrobností o dokumentácii plánu obrany štátu) a vytvára podmienky na zladenie jednotlivých kategórií plánovania na úseku obrany štátu, súčasťou programu seminára boli jednotlivé bloky venované obrannému plánovaniu, plánovaniu použitia Ozbrojených síl SR na účely obrany štátu, mobilizácii Ozbrojených síl SR a jej plánovaniu a hospodárskej mobilizácii a jej plánovaniu na účely obrany štátu. Tieto témy pokryli prednášajúci z viacerých organizačných zložiek MO SR a prednášajúca z Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“). Počas seminára bol v programe dostatočný časový priestor vyčlenený na zodpovedanie otázok a výmenu skúseností zástupcov jednotlivých štátnych orgánov. Uskutočnenie seminára vzhľadom na dlhé predchádzajúce obdobie, počas ktorého nebolo možné vykonávať hromadné podujatia v dôsledku protipandemických opatrení, možno hodnotiť pozitívne. str.5 – ods. 17 a 18 ÚV SR (ďalej len „ÚV SR“) vykonal 9. marca 2022 aktivitu, ktorej cieľom bola odborná príprava komunikačných odborov MO SR, MZVaEZ SR, Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) a ÚV SR so zameraním na systém informovania obyvateľstva v čase vojnového stavu a vojny. Odborná príprava sa uskutočnila v priestoroch ÚV SR s účasťou určených zástupcov MO SR, MZVaEZ SR, MV SR a ÚV SR. Odborná príprava bola obsahovo zameraná na prezentáciu spôsobu odovzdávania a prijímania informácií pre informovanie verejnosti v čase vojnového stavu a vojny vrátane informovania o prijímaných opatreniach a vývoji krízovej situácie. Zároveň boli prediskutované úlohy komunikačných centier, ktoré budú zabezpečovať tok a spracovanie informácií. Okrem toho sa objasnili úlohy komunikačných centier MO SR, MZVaEZ SR, MV SR a ÚV SR v rámci cvičení NATO CMX. V dňoch 5. – 8. septembra 2022 zorganizoval ÚV SR v spolupráci s partnermi z britského Government Communication Service International sériu školení pre vybraných zamestnancov ÚV SR, MZVaEZ SR, MO SR, MV SR, Policajného zboru, OS SR, NBÚ a SIS, a to predovšetkým z novovzniknutých útvarov na boj proti hybridným hrozbám a na strategickú komunikáciu, resp. útvarov, ktoré posilnili svoje personálne kapacity v oboch oblastiach. Skupina zložená z analytikov aj komunikátorov absolvovala školenie podľa britskej príručky RESIST 2, ktorá sa používa v Spojenom kráľovstve ako základný nástroj v boji proti dezinformáciám a v strategickej komunikácii.

Účastníci tak získali prehľad z viacerých oblastí – rozpoznávanie dezinformácií, systém včasného varovania, situačný prehľad, analýza dopadu, strategická komunikácia, hodnotenie efektivity komunikácie, výskum a vyhodnocovanie, analytické nástroje, medzirezortná komunikácia či krízová komunikácia.

Na konci materiálu sú prílohy s jednotlivými cvičeniami… tie dokumenty zverejnené na OU vyplývajú práve z týchto úloh. Opakujem, plebs má byť mobilizovaný cez hospodársku mobilizáciu na tylové zabezpečenie vojsk NATO a žiadne odopretie a výhrada v tom nehrajú rolu.