21. 10. 2021

MOVIR PREPOJENIA OSOB A SPOLOČNOSTÍ

Skratka znamená Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení.

Na tento projekt je žiadaný nenávratný finančný príspevok vo výške 3 603 671,77 EUR!

  • poskytovateľ príspevku je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  • v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • prostredníctvom Výskumnej agentúry (RNDr. Juraj Waczulík, CSc., generálny riaditeľ)
  • prijímateľom je Technická univerzita v Košiciach
  • vývoj sa uskutočňuje aj vo výcvikovom stredisku Lešť

RNDr. Juraj Waczulík

K osobe Waculíka nie množstvo dostupných informácií. Pôsobil v niekoľkých, dnes už zrušených spoločnostiach.

V jednej zo spoločností pôsobil aj JUDr. Vladimír Kán, ktorého advokátska kancelária Ecker – Kán & Partners napríklad v roku 2012 Váhostavu poskytovala právne služby v spore s Národnou diaľničnou spoločnosťou.

Viac: https://e.dennikn.sk/…j-pre-dlznik

Waczulíka vymenoval za riaditeľa Výskumnej agentúry (rozpočtová organizácia rezortu školstva) Branislav Grohling, ktorý vo funkcii generálneho riaditeľa nahradil Stanislava Sipka, ktorý viedol agentúru od roku 2017

Viac: https://domov.sme.sk/…aditela.html

JUDr. Vladimír Sklenka

Vladimír Sklenka (bývalý sudca, Kočner) vypovedal, že advokát Kán bol za bývalým predsedom Krajského súdu v Bratislave Sádovským a žiadal ho tam údajne o to, aby súd rozhodol v kauze Technopol v prospech Pavla Páveka, teda v neprospech Mariana Kočnera.

Viac: https://dennikn.sk/minuta/1796817/

Zaujímavým faktom je, že tie isté rezorty, ktoré sa podieľajú na movire sa podieľajú na projekte Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). Ministerstvo dopravy v zastúpení Ministerstvo školstva a Výskumná agentúra kde je prijímateľom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde je nenávratný príspevok trochu vyšší a to 8 911 793,92 € !!! Zmluva bola zverejnená 24.08.2020.

Na tomto projekte sa zúčastnila okrem iného JUHAPHARM, s. r. o., ktorá si značne zlepšila svoje tržby v roku 2020. Viac: https://finstat.sk/31698441

Partnerská spoločnosť MM MEDICAL s.r.o., ktorej hlavným zameraním, ako uvádza na svojej webovej stránke, je výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení a distribúcia medicínskych zariadení. Finančne sa im tiež nedarí zle. Viac: https://www.finstat.sk/46833315

Na stránke CRZ je zverejnená aj ďalšia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kde je poskytovateľom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Richard Sulík) a prijímateľom názov je MM MEDICAL s.r.o., na projekt Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia, ktorá bola uzavretá 23.10.2020 na čiastku 325 638,13 €.

Anton Maštalský (riaditeľ Centa výcviku Lešť, ktoré je partnerom Projektu) figuruje v 4 eseróčkach, ktoré boli zrušené, pričom pri jednej z nich EVEREST FOTO, s.r.o. je uvedený právny dôvod zrušenia: rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka… ORSR

Trafená hus zagágala? Táto kontroverzná téma rozhýbala vody internetu a sociálnych sietí natoľko, že Ministerstvo obrany podáva trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy na opozičných politikov, ktorí sa téme MOVIR začali venovať… ako uvádza facebookovská stránka Ministerstva obrany, pretože účelovo strašia a zavádzajú spoločnosť, že pôjde o koncentračné tábory pre nezaočkovaných…

Na FB stránke Ministerstva obrany je aj oficiálne stanovisko TUKE, že ide o výskumný projekt, ktorý je zameraný na integráciu senzorov, komunikačných a navigačných systémov a ďalej uvádza, že výsledky výskumu môžu byť využité aj pre potreby ochrany izolovaných skupín obyvateľov pred šírením vírusových ochorení a ďalej si protirečia, že nejde o segregáciu obyvateľstva na základe toho či sú, alebo nie sú zaočkovaní.

Z pohľadu technických a funkčných vlastností nebude systém schopný rozpoznať zaočkovanie, zdravotný stav, ani fyziologické parametre ľudského organizmu.

A tu sa pozastavíme:

Projekt má okrem samotného návrhu uceleného systému za cieľ aj jeho otestovanie v teréne so zohľadnením potenciálne vplývajúcich faktorov ako poveternostné podmienky, prašnosť, vibrácie, či prítomnosť zvery – takže bude vedieť rozoznať fyziologické parametre zvierat…

Tak bude možné, alebo nebude možné? Za 3 vyše milióny eur?

Podľa prodekana TUKE Mareka Košuda, ktorý sa vyjadril pre Pravdu, majú výsledky v budúcnosti pri karanténnych opatreniach pomôcť zmierniť psychologický dosah na ľudí, ktorí karanténu musia podstúpiť.

Tak naozaj nerozumiem čo je teda cieľom projektu, keď karanténu podstupujú ľudia, ktorí môžu byť hrozbou pre ostatných obyvateľov.

Na stránke centra výcviku Lešť aj na stránkach TUKE je uvedené, že ide o vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu, vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít (entita – skutočný či predpokladaný bližšie neurčený útvar, objekt, subjekt; (ucelená) jednotka).

Systém bude vybudovaný z mobilných senzorických prvkov, mobilnej monitorovacej stanice a cloudového dátového systému.

Mobilné senzorické prvky budú inštalované vo forme samostatných voľne stojacich zariadení, ktorých rozložením v priestore vznikne senzorická sieť (neviditeľný plot???).

Systém bude mobilný a nezávislý od pozemnej infraštruktúry. Projekt má okrem samotného návrhu uceleného systému za cieľ aj jeho otestovanie v teréne so zohľadnením potenciálne vplývajúcich faktorov ako poveternostné podmienky, prašnosť, vibrácie, či prítomnosť zvery (ako rozlíši človeka od zvery?).

Cieľom je vytvoriť mobilný monitorovací senzorický systém na ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení, ktorý nebude závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, a ktorý vizuálne nezmení ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsobí dodatočnú psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán.

https://lest.mil.sk/97600/?pg=1

https://movir.lf.tuke.sk/

K MOVIRU, v prílohe č. 2 v Zmluve o partnerstve https://crz.gov.sk/zmluva/5829408/ je uvedené nasledovné:

PCV33 – Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov počet 2

Hlavný partner: Technická univerzita v Košiciach

313AUP100001 – Vývoj mobilného monitorovacieho senzorického prvku počet 1

Partner : Centrum výcviku Lešť

313AUP100002 – Výskum zaradenia bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru počet 1

Takže nejde o monitorovanie skupiny ľudí vo veci pandémie kovid? A o čo teda?

Spracovala Janulka