14. 4. 2021

Poplatok za PHM pre štátne hmotné rezervy končí aj s DPH v súkromných rukách

Zákon č. 218/2013 Z. z.

Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze

Každý podnikateľ, ktorý obchoduje s ropnými výrobky je povinný zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob v množstve určenom zákonom a prostredníctvom Agentúry; táto povinnosť sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorého množstvo vybraných ropných výrobkov v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov súhrnne nepresiahne 20 m 3 . Splnenie povinnosti zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob sa preukazuje platnou a účinnou zmluvou o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, ktorej súčasťou je záväzok platiť Agentúre cenu za poskytnutie služby zabezpečenia udržiavania núdzových zásob.

Podľa zákona č. 218/2013 Z. z. teda bolo dňa 13. septembra 2013 založené záujmové združenie právnických osôb Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (EOSA – Emergency Oil Stocks Agency) ako ústredný subjekt správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre Slovenskú republiku.

Predmetom činnosti združenia je udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na účel ich použitia v prípade stavu ropnej núdze alebo na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná. V rámci svojich povinností Agentúra udržiava núdzové zásoby pre Slovenskú republiku minimálne v zákonom stanovenom množstve zodpovedajúcom aspoň 90 dňom priemerných denných čistých dovozov ropy a ropných výrobkov. Núdzové zásoby musia byť nepretržite pripravené na pohotové vyskladnenie za účelom riešenia núdzových stavov

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (EOSA) je záujmové združenie právnických osôb:

 • Spoločnosť pre skladovanie, a. s., má 70 % hlasovacích práv, vlastník Transpetrol 86,55 %, Správa štátnych hmotných rezerv 13,45 %, hlavnou podnikateľskou činnosťou je skladovanie ropy a ropných výrobkov viacmenej pre jedného obchodného partnera, ktorým je Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. V roku 2019 dosiahla tržby za skladovanie ropy vo výške 24.596.512 euro, čo predstavuje nárast tržieb o 28,75 % v porovnaní s rokom 2018, keď dosiahla tržby za skladovanie vo výške 19.103.420 euro.
 • Bennet Oil s.r.o., od 30.6.2020 v lik­vidácii, Ing. Igor Rattaj (https://foaf.sk/firmy/597317)
 • OMV Slovensko, s.r.o., zastupoval Stranak bývalý príslušník ŠtB momentálne stíhaný za ekonomickú trestnú činnosť spojenú s DPH na dovoze pohonných hmôt. V minulosti práve on bol ten, ktorý podpísal Kamilovi Szabovi v Komárne skladovanie PHM od OMV, ktoré potom bolo rozkradnuté
 • PROGRESS TRADING, a.s., Jozef Fabo – ústredná postava kauzy olejári, vlastník Sabol spolupracuje s Világim – viď. nižšie
 • SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi – petrochemický kolos Slovnaft, ktorého predstavenstvu šéfuje Oszkár Világi nakupuje biopalivá už niekoľko rokov od MEROCO a.s.. Slovnaft nie je jej jediným odberateľom, Meroco dodáva značné množstvá biopalív aj matke Slovnaftu, maďarskému koncernu MOL. Kontrakt Meroca vyzerá byť dlhodobo udržateľný, kedže Slovnaft do firmy vstúpil ešte v roku2006 a dnes vlastní štvrtinu jeho akcií. Spoločnosť Meroco ovláda majoritne skupina práve okolo spomínaného Jána Sabola, ktorý býval štátnym tajomníkom slovenského ministerstva hospodárstva. V časoch vrcholiaceho napätia v prvej Dzurindovej vláde bol koaličným partnerom svojej vlastnej strany obvinený okrem iného aj z manipulovania mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenských elektrární, či politického lobingu v prospech sebe spriatelených firiem.

Týmto všetkým subjektom idú peniaze z každého nakúpeného,skla­dovaného a predaného litru pohonných hmôt aj s DPH!

Agentúra obstaráva núdzové zásoby pre podnikateľov, ktorý obchodujú s ropnými výrobky a sú povinný zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob v rozsahu zodpovedajúcom v súhrne minimálnemu limitu núdzových zásob, ktorý určí Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v súlade so zákonom. Náklady potrebné na obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob financuje Agentúra z odplaty, ktorú platia vybraní podnikatelia na základe zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob ako aj z externého financovania. Odplata za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob pokrýva náklady na obstaranie, poistenie, skladovanie, ochraňovanie a prípadné iné zabezpečenie kvalitatívnych parametrov núdzových zásob, náklady na financovanie Agentúry, náklady súvisiace so založením a vznikom agentúry a administratívne náklady Agentúry.

Cena pohonných hmôt sa vypočítava zo základnej ceny stanovenej burzou + spotrebná daň + 0,02965 pre ŠHR + DPH = cena a predaj je cena + DPH. Vieš kam ide 0,02965 + DPH? Logicky by malo ísť štátu keďže to je poplatok pre štátne hmotne rezervy. Ale ide to do súkromných rúk. Okrem toho, že tam je dva krát účtovaná DPH čo ubližuje konečnému spotrebiteľovi.

Agentúra skladuje zásoby v hodnote 539.681.432 euro, ktoré sa musia pravidelne obmeňovať. Pri začatí prevádzky v roku 2013 si Agentúra vzala komerčnú pôžičku od banky na prvotný nákup zásob vo výške 520.000.000 euro v roku 2014 poskytlo Agentúre návratnú finančnú výpomoc Ministerstvo financií (https://www.crz.gov.sk/1651828/) vo výške 520.000.000 euro. Túto výpomoc začala agentúra v roku 2017 splácať zo svojho zisku.

Platby Agentury za služby (skladovanie hmoty)

20 19 18 17 16 15 14 13
41 169 483 € 40 200 301 € 34 106 033 € 32 192 681 € 31 241 689 € 29 899 277 € 28 876 450 € 3 555 250 €

Tržby Spoločnosti pre skladovanie, a. s. za skladovanie hmoty

20 19 18 17 16 15 14 13
27 045 259 € 26 165 782 € 20 672 690 € 20 672 690 € 20 031 416 € 18 348 851 € 16 819 302 € 614 919 €

Rozdiel niekto fakturuje ako služby v súvislosti so skladovaním hmoty aj keď ju skladuje Spoločnosť pre skladovanie, a. s.

Spoločnosť Bennet Oil, za ktorou stojí Igor Rattaj, začala mať tržby až v dobe keď sa stala členom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

 • 2008 – 54.000 euro
 • 2009 – 52.000 euro
 • 2010 – 17.000 euro
 • 2011 – 0 euro
 • 2012 – 2.136.000 euro
 • 2013 – 10.824.000 euro
 • 2014 – 13.759.000 euro
 • 2015 – 16.790.000 euro
 • 2016 – 15.060.000 euro
 • 2017 – 9.463.000 euro
 • 2018 – 19 ukončenie činnosti
 • 2020 – vstup do likvidácie