18. 9. 2020

Odoslanie žiadostí - korona

1. Odoslanie žiadostí

 • dňa 25.08.2020 boli odoslané Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na :
  • Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR

2. Postúpenie žiadostí

 • dňa 26.08.2020 bola Žiadosť o poskytnutie informácií odoslaná na Ministerstvo zdravotníctva SR kompletne postúpená na
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR
  • Úrad verejného zdravotníctva SR
  • dňa 04.09.2020 bola Žiadosť o poskytnutie informácií postúpená z Ministerstvo zdravotníctva SR na Úrad verejného zdravotníctva SR v časti „Koľko pacientov v SR zomrelo v roku 2019 v súvislosti s nákazou bežnými Korona vírusmi?“ postúpená na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR

3. Predĺženie lehoty na odpoveď

– dňa 07.09.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR odoslal oznámenie o predĺžení lehoty na poskytnutie informácií o 8 pracovných dní

4. Odpovede na žiadosti

– dňa 07.09.2020 zaslal odpoveď Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR – zo všetkých otázok poskytli odpoveď iba na jednu „Akým spôsobom bola stanovená príčina smrti u pacientov, ktorý sa nakazili COVID 19 a na túto nákazu zomreli. Uveďte, prosím, zdroj informácie a spôsob, ako je možné túto informáciu overiť.“ Na ostatné otázky neodpovedali a ani nevydali rozhodnutie
- Národné centrum zdravotníckych informácií – neodpovedalo na žiadnu otázku a ni nevydalo rozhodnutie
- dňa 18.09.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zaslal odpoveď, rozhodnutie o neposkytnutí informácií a postúpenie troch otázok na Štatistický úrad SR